Design: Bespoke

Environmente: Phòng lễ tiết, khánh tiết

Product: Handtufted

Thiết kế thảm lễ tiết đạt chuẩn bản sắc Việt Nam từ HangKenhRugs