Thảm len dệt thủ công HandKnots – HangKenhRugs

Nghề thảm len dệt thủ công HandKnot truyền thống Việt Nam

Đối với nghề thảm len dệt thủ công thì mỗi Quốc gia đều có những văn hóa đặc trưng riêng biệt, không trộn lẫn làm nên bản sắc văn hóa dân tộc của nước đó. Việt Nam cũng tự hào là một quốc gia mà bức tranh văn hóa nhiều màu sắc, trong đó có các nghề thủ công truyền thống là một nét màu nổi bật.

Câu chuyện khôi phục, phát triển lại của làng nghề dệt thảm len dệt thủ công truyền thống

Nghề dệt thảm nói chung xuất hiện từ những thời kỳ phát triển lịch sử của con người. Nghề dệt thảm len truyền thống Việt Nam cũng đã có từ rất lâu đời từ những năm 1932, phát triển cực hưng thịnh và cũng đã có thời gian bị mai một.